Η Ανάσταση του Χριστού

Πατήστε στα βελάκια (δεξιά - αριστερά ) πάνω στην εικόνα η στις τελίτσες για να μεταβείτε στην επόμενη παρουσίαση.

1 Ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθε Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον.

2 Καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας· ἄγγελος γὰρ Κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ προσελθὼν ἀπεκύλισε τὸν λίθον ἀπὸ τῆς θύρας καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ.

3 Ἦν δὲ ἡ ἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ χιών.

4 Ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγένοντο ὡσεὶ νεκροί.

5 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπε ταῖς γυναιξί· μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς· οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε·

6 οὐκ ἔστιν ὧδε· ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπε. Δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο ὁ Κύριος.

7 Καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε· ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν.

8 Καὶ ἐξελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.

9 Ὡς δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ Ἰησοῦς ἀπήντησεν αὐταῖς λέγων· χαίρετε. Αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ.

10 Τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς· μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὄψονται.

11 Πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα.

12 Καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις λέγοντες·

13 εἴπατε ὅτι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων.

14 Καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν.

15 Οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. Καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον.

16 Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς.

17 Καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν αὐτῷ, οἱ δὲ ἐδίστασαν.

18 Καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.

19 Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,

20 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀμήν.

Παιχνίδι ερωτήσεων

Ερωτήσεις από την Ανάσταση του Κυρίου

Μετά τον θάνατο και την ταφή του Χριστού, τι φοβόντουσαν οι Ιουδαίοι άρχοντες?
Οι Μυροφόρες γυναίκες, καθώς βάδιζαν προς τον τάφο του Κυρίου. Γιατί ανησυχούσαν?
Τι αντίκρυσαν οι Μυροφόρες, όταν έφτασαν στο μνήμα του Χριστού;
Τι έκαναν οι αρχιερείς όταν οι στρατιώτες τους είπαν ότι Αναστήθηκε ο Χριστός?
Ποιός από τους μαθητές, όταν έμαθε για την Ανάσταση του Χριστού, έτρεξε γρήγορα προς το μνήμα;
Ποιός ακόμα από τους μαθητές, όταν έμαθε για την Ανάσταση του Χριστού, έτρεξε γρήγορα προς το μνήμα;
Πότε εμφανίστηκε ο Χριστός για πρώτη φορά στους μαθητές του μετά την Ανάστασή του?
Όταν εμφανίστηκε ο Χριστός στους μαθητές Του, ποιος από αυτούς έλειπε;
Τελικά ο Θωμάς πότε πίστεψε στην Ανάσταση του Χριστού?
Στον διάλογο που είχε ο Αναστημένος Κύριος με τον Θωμά, ποίοι Είπε πως είναι ευτυχισμένοι?
Πώς λέγεται η επόμενη Κυριακή από την Κυριακή του Θωμά?
Η εβδομάδα μετά τη Μεγάλη εβδομάδα λέγεται:
Σε τι γλώσσα διαβάζεται το Ευαγγέλιο στον Εσπερινό της Αγάπης?
Ποιους κρατάει από το χέρι ο Χριστός στην εικόνα της Αναστάσεως ?
Ποιά προσευχή λέμε αντί για το «Πάτερ ημών» αυτήν την περίοδο?
Ποια ήταν τα λόγια του Χριστού όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στους μαθητές του?
Ανήμερα το Πάσχα ποιά ακολουθία έχουμε?
Πότε ψάλλεται το «Ανάστα ο Θεός» ?
Πότε ψάλλεται το «Δεύτε λάβετε φως» ?
Τι απαντάμε στο «Χριστός Ανέστη»?
Ερωτήσεις από την Ανάσταση του Κυρίου
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Αναστάσιμος ύμνος

«Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,

θανάτῳ θάνατον πατήσας

καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι

ζωὴν χαρισάμενος».

Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και με τον θάνατό Του νίκησε τον θάνατο κι έδωσε ζωή σ΄ αυτούς που βρίσκονται στα μνήματα.

Παζλ

ΟΔΗΓΙΕΣ

Μετακινήστε τα κομμάτια του παζλ μέσα στο γκρι πλαίσιο για να αποκαλύψετε την εικόνα.

Όταν 2 κομμάτια είναι γειτονικα και τα φέρετε διπλα το ένα στο άλλο θα ενωθούν.

Για ΒΟΗΘΕΙΑ πατήστε στα κουμπάκια που φαίνονται κάτω αριστερά στο πλαίσιο για να αποκαλυφθεί η εικόνα που προσπαθείτε να κάνετε.

Η Σταύρωση στον Ιερό Ναό μας

Ο Επιτάφιος στον Ιερό Ναό μας

Η Ανάσταση στον Ιερό Ναό μας

Η είς Άδου Κάθοδος (αγιογραφία στο πρωτάτο του Αγίου Όρους)

ΓΡΙΦΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Γρίφος 1

Υπάρχει στον πόλεμο αλλά και στο πρόσωπο.
Τι είναι;

To μέτωπο

Γρίφος 3

Είναι δικό σου. Αλλά όλοι οι άλλοι το χρησιμοποιούν περισσότερο από σένα. Τι είναι;

 

Το όνομα σου

Γρίφος 5

Είναι πράσινο, αλλά δεν είναι φύλο. Αντιγράφει τους άλλους, αλλά δεν είναι μαϊμού. Τι είναι;

Ο ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ

Γρίφος 7

Πώς μπορεί κάποιος να μην κοιμηθεί για 8 μέρες;

ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΤΑ ΒΡΑΔΙΑ

Γρίφος 2

Πώς μεταφέρουμε νερό με ένα δίχτυ;

 

Το μετατρέπουμε σε πάγο

Γρίφος 4

Με κοιτάζεις, σε κοιτάζω, τρως, τρώω, γελάς,
γελάω, άνθρωπος δεν είμαι. Τι είμαι;

 

Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ

Γρίφος 6

Όλα τα ακούει, μα τίποτα δεν λέει. Τι είναι;

ΤΟ ΑΥΤΙ

Γρίφος 8

Πριν ανακαλυφθεί το Έβερεστ, ποιο ήταν το πιο
ψηλό βουνό στον κόσμο;

ΤΟ ΕΒΕΡΕΣΤ ΠΑΛΙ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Σχέδια ζωγραφικής για εκτύπωση

H ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να την δείτε σε κανονικό μέγεθος.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να την δείτε σε κανονικό μέγεθος.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να την δείτε σε κανονικό μέγεθος.

ΟΙ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να την δείτε σε κανονικό μέγεθος.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να την δείτε σε κανονικό μέγεθος.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να την δείτε σε κανονικό μέγεθος.

Αναστάσιμη Προσευχή

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος.

 

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον.

Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν·

σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.

Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν·

ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.

Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ·

Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

 

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.

Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, αφού με τον θάνατό του τον θάνατο νίκησε και χάρισε ζωή σε αυτούς που ήταν στα μνήματα.

 

Αφού αξιωθήκαμε να δούμε την Ανάσταση του Χριστού, ας προσκυνήσουμε τον Άγιο Κύριο Ιησού τον μόνο αναμάρτητο.

Τον Σταυρό Σου, Χριστέ, προσκυνούμε και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζουμε.

Γιατί Εσύ είσαι ο Θεός μας, εκτός από Σένα άλλον δεν αναγνωρίζουμε, το όνομά Σου ομολογούμε.

Ελάτε όλοι οι πιστοί να προσκυνήσουμε την Αγία Ανάσταση του Χριστού.

Γιατί να, ήρθε μέσω του Σταυρού χαρά σε όλο τον κόσμο.

Δοξάζοντας παντοτινά τον Κύριο, υμνούμε την Ανάστασή Του, γιατί, υπομένοντας για χάρη μας σταυρική θυσία, με τον θάνατό Του τον θάνατο κατάργησε.

 

Όταν αναστήθηκε ο Ιησούς από τον τάφο, όπως είχε πει πριν από το Πάθος, μας έδωσε την αιώνια ζωή και το μέγα έλεος.