Κυριακή του Θωμά

Πατήστε στα βελάκια (δεξιά - αριστερά ) πάνω στην εικόνα η στις τελίτσες για να μεταβείτε στην επόμενη παρουσίαση.

19 Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν.
20 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ. ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον.
21 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν· εἰρήνη ὑμῖν. καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς.
22 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· λάβετε Πνεῦμα ¨Αγιον·
23 ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται.
24 Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ’ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς.
25 ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· ἑωράκαμεν τὸν Κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω.
26 Καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν· εἰρήνη ὑμῖν.
27 εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός.
28 καὶ ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου.
29 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ὅτι ἑώρακάς με, πεπίστευκας· μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες.
30 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἃ οὐκ ἔστι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·
31 ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.

Παιχνίδι ερωτήσεων

Ερωτήσεις από την Κυριακή του Θωμά

Ο Χριστός πότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά στους μαθητές Του μετά την Ανάσταση?
Ποιός μαθητής έλειπε στην πρώτη εμφάνιση του Χριστού?
Ποια ήταν τα λόγια του Χριστού όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στους μαθητές του?
Συμπλήρωσε τη φράση του Χριστού που είπε στους μαθητές του “Όπως ο Πατέρας έστειλε εμένα, …….
Συμπλήρωσε τη φράση του Χριστου προς τους μαθητές Του. “Σε όποιους συγχωρήσετε τις αμαρτίες,
Τι απάντησε ο Θωμάς όταν του είπαν οι υπόλοιποι μαθητές ότι Είδαμε τον Κύριο με τα μάτια μας
Τι είπε ο Θωμάς στο Χριστό όταν του είπε Φέρε εσύ το δάχτυλό σου εδώ και δες τα χέρια μου, φέρε και το χέρι σου και βάλ’ το στην πλευρά μου. Μην αμφιβάλλεις και πίστεψε
Συμπλήρωσε τη φράση του Χριστού προς τον απόστολο Θωμά. “Πείστηκες επειδή με είδες με τα μάτια σου· …..
Ερωτήσεις από την Κυριακή του Θωμά
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Αναστάσιμος ύμνος

«Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,

θανάτῳ θάνατον πατήσας

καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι

ζωὴν χαρισάμενος».

Απολυτίκιο Κυριακής του Θωμά

Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος ἡ ζωὴ ἐκ τάφου ἀνέτειλας Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, τοῖς Μαθηταῖς ἐπέστης ἡ πάντων ἀνάστασις, πνεῦμα εὐθὲς δι' αὐτῶν ἐγκαινίζων ἡμῖν, κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.

Παζλ

ΟΔΗΓΙΕΣ

Μετακινήστε τα κομμάτια του παζλ μέσα στο γκρι πλαίσιο για να αποκαλύψετε την εικόνα. Όταν 2 κομμάτια είναι γειτονικα και τα φέρετε διπλα το ένα στο άλλο θα ενωθούν. Για ΒΟΗΘΕΙΑ πατήστε στα κουμπάκια που φαίνονται κάτω αριστερά στο πλαίσιο για να αποκαλυφθεί η εικόνα που προσπαθείτε να κάνετε.

Κυριακή του Θωμά

Η ψηλάφηση του Θωμά

Η Ζωοδόχος Πηγή

Ο Άγιος Γεώργιος

ΓΡΙΦΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Γρίφος 1

Τι έχει δόντια αλλά δεν μπορεί να μασήσει;

Η χτένα

Γρίφος 3

Όσο πιο πολλοί είναι, τόσο πιο δύσκολα την
παίρνουν. Τι είναι;

Η απόφαση

Γρίφος 5

Ούτε το σπέρνουμε, ούτε το φυτεύουμε, όλοι το
τρώμε, αλλά ποτέ του σκέτο. Τι είναι;

Το αλάτι

Γρίφος 7

Βγαίνουν τη νύχτα χωρίς να τους το ζητήσει
κανείς και χάνονται την ημέρα χωρίς να τα κλέψει κανείς. Τι είναι;

Τα αστέρια

Γρίφος 2

Είναι ο μόνος, που όταν τον δίνουμε τον κρατάμε. Τι είναι;

 

Ο λόγος

Γρίφος 4

Ποιο κλειδί δεν ανοίγει καμία πόρτα;

Το κλεδί του σόλ

Γρίφος 6

Όταν τη χρειαζόμαστε, την πετάμε και όταν δεν
τη θέλουμε, τη μαζεύουμε. Τι είναι;

Η άγκυρα

Γρίφος 8

Βασιλιάς δεν είμαι, κορόνα φοράω. Ρολόι δεν
είμαι, τις ώρες μετράω. Τι είμαι;

Ο πετεινός

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Σχέδια ζωγραφικής για εκτύπωση

H ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να την δείτε σε κανονικό μέγεθος.

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να την δείτε σε κανονικό μέγεθος.

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να την δείτε σε κανονικό μέγεθος.

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να την δείτε σε κανονικό μέγεθος.

Αναστάσιμη Προσευχή

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος.

 

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον.

Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν·

σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.

Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν·

ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.

Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ·

Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

 

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.

Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, αφού με τον θάνατό του τον θάνατο νίκησε και χάρισε ζωή σε αυτούς που ήταν στα μνήματα.

 

Αφού αξιωθήκαμε να δούμε την Ανάσταση του Χριστού, ας προσκυνήσουμε τον Άγιο Κύριο Ιησού τον μόνο αναμάρτητο.

Τον Σταυρό Σου, Χριστέ, προσκυνούμε και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζουμε.

Γιατί Εσύ είσαι ο Θεός μας, εκτός από Σένα άλλον δεν αναγνωρίζουμε, το όνομά Σου ομολογούμε.

Ελάτε όλοι οι πιστοί να προσκυνήσουμε την Αγία Ανάσταση του Χριστού.

Γιατί να, ήρθε μέσω του Σταυρού χαρά σε όλο τον κόσμο.

Δοξάζοντας παντοτινά τον Κύριο, υμνούμε την Ανάστασή Του, γιατί, υπομένοντας για χάρη μας σταυρική θυσία, με τον θάνατό Του τον θάνατο κατάργησε.

 

Όταν αναστήθηκε ο Ιησούς από τον τάφο, όπως είχε πει πριν από το Πάθος, μας έδωσε την αιώνια ζωή και το μέγα έλεος.