Κυριακή των Βαΐων

Πατήστε στα βελάκια (δεξιά - αριστερά ) πάνω στην εικόνα η στις τελίτσες για να μεταβείτε στην επόμενη παρουσίαση.

1 Ἦν δέ τις ἀσθενῶν Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς.

2 ἦν δὲ Μαριὰμ ἡ ἀλείψασα τὸν Κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει. 

3 ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι· Κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ. 

4 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστι πρὸς θάνατον, ἀλλ’ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ δι’ αὐτῆς. 

5ἠγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον. 

6 ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας· 

7 ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς· Ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν. 

8 λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί· Ραββί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ; 

9 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Οὐχὶ δώδεκά εἰσιν ὧραι τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει· 

10 ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ. 

11 ταῦτα εἶπε, καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς· Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται· ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνήσω αὐτόν· 

12 εἶπον οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· Κύριε, εἰ κεκοίμηται, σωθήσεται. 

13 εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ· ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει. 

14 τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς παρρησίᾳ· Λάζαρος ἀπέθανε, 

15 καὶ χαίρω δι’ ὑμᾶς, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ· ἀλλ’ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν. 

16 εἶπεν οὖν Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος τοῖς συμμαθηταῖς· Ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ’ αὐτοῦ. 

17 Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἡμέρας ἤδη ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ. 

18 ἦν δὲ ἡ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε. 

19 καὶ πολλοὶ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς τὰς περὶ Μάρθαν καὶ Μαρίαν ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῶν. 

20 ἡ οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἔρχεται, ὑπήντησεν αὐτῷ· Μαρία δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο. 

21 εἶπεν οὖν ἡ Μάρθα πρὸς τὸν Ἰησοῦν· Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, ὁ ἀδελφός μου οὐκ ἂν ἐτεθνήκει. 

22ἀλλὰ καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν Θεὸν, δώσει σοι ὁ Θεός. 

23 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου. 

24 λέγει αὐτῷ Μάρθα· Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 

25 εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. 

26 ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται· καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. πιστεύεις τοῦτο; 

27 λέγει αὐτῷ· Ναί, Κύριε, ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος. 

28 καὶ ταῦτα εἰποῦσα ἀπῆλθε καὶ ἐφώνησε Μαρίαν τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ εἰποῦσα· Ὁ διδάσκαλος πάρεστι καὶ φωνεῖ σε. 

29 ἐκείνη ὡς ἤκουσεν, ἐγείρεται ταχὺ καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτόν. 

30 οὔπω δὲ ἐληλύθει ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ’ ἦν ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα. 

31 οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ’ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν Μαρίαν ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ, λέγοντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ. 

32 ἡ οὖν Μαρία ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς, ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ εἰς τοὺς πόδας λέγουσα αὐτῷ· Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, οὐκ ἄν ἀπέθανέ μου ὁ ἀδελφός. 

33 Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας, ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν, 

34 καὶ εἶπε· Ποῦ τεθείκατε αὐτόν; 

35 λέγουσιν αὐτῷ· Κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε. ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς. 

36 ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι· Ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν· 

37 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον· Οὐκ ἐδύνατο οὗτος, ὁ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ, ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ; 

38 Ἰησοῦς οὖν, πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ, ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον· ἦν δὲ σπήλαιον, καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ’ αὐτῷ. 

39 λέγει ὁ Ἰησοῦς· Ἄρατε τὸν λίθον. λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τεθνηκότος Μάρθα· Κύριε, ἤδη ὄζει· τεταρταῖος γάρ ἐστι. 

40 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς, ὄψει τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ; 

41 ἦραν οὖν τὸν λίθον οὗ ἦν ὁ τεθνηκὼς κείμενος. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἦρε τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπε· Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου. 

42 ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις· ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 

43 καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασε· Λάζαρε, δεῦρο ἔξω. 

44 καὶ ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε ὑπάγειν. 

45 Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων, οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαρίαν καὶ θεασάμενοι ἃ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν.

Παιχνίδι ερωτήσεων

Ερωτήσεις από το Σάββατο του Λαζάρου

Απο που καταγοταν ο Λαζαρος?
Ποιες ηταν οι αδερφες του Λαζάρου?
Τι μήνυμα έστειλαν οι αδερφές του Λαζάρου στον Κυριο?
Ο Χριστός όταν έμαθε ότι αρρώστηε ο Λάζαρος είπε : “Αυτή η αρρώστια δεν είναι για να φέρει το θάνατο, αλλά για να φανεί η δύναμη του Θεού, για να φανερωθεί μέσω αυτής η δόξα του Υιού του Θεού” ;
Όταν έμαθε ο Χριστός ότι ο Λάζαρος αρώστησε τι έκανε;
Όταν ο Χριστός είπε στους μαθητές Tου “Ο Λάζαρος ο φίλος μας κοιμήθηκε, πηγαίνω όμως να τον ξυπνήσω”, κατάλαβαν τι εννοούσε;
Ποιός μαθητής του Χριστού είπε “Πάμε κι εμείς, να πεθάνουμε μαζί του”;
Ποιά αδελφή του Λαζάρου πήγε πρώτη να προϋπαντήσει το Χριστό?
Τί είπε στη Μάρθα ο Χριστός, όταν τον συνάντησε?
Τί ρώτησε τη Μαρία ο Κύριος? όταν την είδε να κλαίει, να κλαίνε κι οι Ιουδαίοι που είχαν έρθει μαζί της.
Τι πρόσταξε ο Χριστός όταν τον πήγαν στο μνήμα οι αδελφές του Λαζάρου και οι Ιουδαίοι;
Τι απάντησε η Μάρθα όταν ο Χριστός είπε να βγάλουν την Πέτρα από το μνήμα?
Τι απάντησε ο Χριστός στη Μάρθα, όταν Του είπε ότι θα μυρίζει άσχημα ο νεκρός
Τι φώναξε ο Χριστός όταν άνοιξαν οι Ιουδαίοι το μνήμα?
Τί είπε στους Ιουδαίους ο Κύριος όταν αναστήθηκε και βγήκε από το μνήμα ο Λάζαρος?
Ερωτήσεις από το Σάββατο του Λαζάρου
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΚΙΟ

Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν

Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν πρὸ τοῦ σοῦ πάθους πιστούμενος, ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τὸν Λάζαρον Χριστὲ ὁ Θεός· ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ παῖδες, τὰ τῆς νίκης σύμβολα φέροντες, σοὶ τῷ νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν· Ὠσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Ἡ πάντων χαρά

Ἡ πάντων χαρά, Χριστὸς ἡ ἀλήθεια, τὸ φῶς ἡ ζωή, τοῦ κόσμου ἡ ἀνάστασις, τοῖς ἐν γῇ πεφανέρωται, τῇ αὐτοῦ ἀγαθότητι, καὶ γέγονε τύπος τῆς Ἀναστάσεως, τοῖς πᾶσι παρέχων θείαν ἄφεσιν.

Τα κάλαντα του αγίου Λαζάρου

Πού ΄σουν, Λάζαρε,  πού η φωνή σου
όπου σε κλαίγαν οι αδερφοί σου;

 

- Ήμουνα στη γη παραχωμένος
κι με τους νεκρούς ανταμωμένος.

 

Τα χεράκια μου σταυροδεμένα, τα ποδάρια μου αγνάντισμένα.

 

Τα ματάκια μου γιομάτα δάκρυ, και το στόμα μου πικρό φαρμάκι.

 

Κι ήρθεν ο Χριστός και ξύπνησε με, κι απ΄το μνήμα μου εσήκωσε με.

 

Ηρθ΄ο Λάζαρος, ήρθαν τα βάγια, ήρθ' η Κυριακή που τρων΄τα ψάρια.

Ηρθ΄ο Λάζαρος, ήρθαν τα βάγια,  ήρθ' η Κυριακή που τρων΄τα ψάρια.

Βάγια, Βάγια των Βαγιών.
τρώμε ψάρι και κολιό.
Και την άλλη Κυριακή,
κόκκινο αυγό και  αρνί.

Οι κοτούλες σας αυγά γεννούνε
κι οι φωλίτσες σας δεν τα χωρούνε.

Βάγια, Βάγια των Βαγιών.
τρώμε ψάρι και κολιό.
Και την άλλη Κυριακή,
κόκκινο αυγό και  αρνί.

Τα λαζαράκια

Το Σάββατο του Λαζάρου, υπάρχει το έθιμο από τα παλιά χρόνια, να ζυμώνουν στα σπίτια το πρωί ειδικά ψωμάκια, τους “λαζάρηδες” ή και “λαζαράκια”. Στα “λαζαράκια” έδιναν το σχήμα ανθρώπου σπαργανωμένου, όπως ακριβώς παριστάνεται ο Λάζαρος στις εικόνες. Σε ανάμνηση λοιπόν της Ανάστασης του Λαζάρου οι νοικοκυρές το Λαζαροσάββατο, δηλαδή το Σάββατο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα, φτιάχνουν τα λαζαράκια. Όσα παιδιά είχε η οικογένεια, τόσα “λαζαράκια” έπλαθαν και στη θέση των ματιών έβαζαν δυο γαρίφαλα. Στην ουσία, τα λαζαράκια είναι σταφιδοψωμάκια. Μέσα στην ζύμη συνήθιζαν να βάζουνε μέλι, καρύδια, σταφίδες ή ότι άλλο έβγαζε ο κάθε τόπος.

Υλικά συνταγής

Για τη ζύμη

 • 1 κιλό αλεύρι
 • ¾ ποτήρι νερού ηλιέλαιο
 • 1 ποτήρι ζάχαρη
 • 1½ φακελάκι μαγιά ξερή
 • 1½ ποτήρι νερό
 • 1 πρέζα κανέλα

Για τη γέμιση

 • 1 φλιτζ. σταφίδες
 • 1 φλιτζ. καρύδια ψίχα σπασμένα
 • γαρύφαλλο καρφί για το στόλισμα

Ποσότητα: 25-30 τεμάχια

 

Διαδικασία συνταγής

 1. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 °C.
 2. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά για τη ζύμη μαζί. Ανακατεύουμε τα καρύδια με τις σταφίδες.
 3. Αφού φτιάξουμε τη ζύμη, παίρνουμε ένα κομμάτι, το πλάθουμε μακρόστενο και πλατύ στη μέση και προσθέτουμε λίγη γέμιση (είναι η κοιλιά του Λαζάρου). Με λίγη ζύμη φτιάχνουμε το καπέλο και του βάζουμε και χεράκια που είναι σταυρωμένα. Βάζουμε 2 γαρύφαλλα για μάτια. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι να τελειώσει το ζυμάρι.
 4. Ψήνουμε για 30-40 λεπτά στο φούρνο (ανάλογα με τη δύναμη του φούρνου), σε ταψί που έχουμε βάλει λαδόκολλα. Τα αφήνουμε λίγο να κρυώσουν και έπειτα ξεφορμάρουμε.

ΓΡΙΦΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Γρίφος 1

Σε ένα ισόγειο μπλε σπίτι υπάρχει ένα μπλε
τραπέζι, ένας μπλε υπολογιστής, μια μπλε
γάτα, ένα μπλε ψάρι, ένας μπλε άνθρωπος και
ένα μπλε τηλέφωνο. Τι χρώμα έχουν οι σκάλες;

Δεν υπάρχουν σκάλες αφού το σπίτι είναι ισόγειο.

 

Γρίφος 3

Οι άνθρωποι με αγοράζουν για να φάνε αλλά
ποτέ δε με τρώνε. Τι είμαι;

TO ΠΙΑΤΟ

Γρίφος 5

Ένας βοσκός είχε 20 πρόβατα. Πέθαναν όλα
εκτός από 5. Πόσα πρόβατα του έμειναν;

5

Γρίφος 7

Τι υπάρχει τρεις φορές στο δευτερόλεπτο, μία
φορά στο λεπτό αλλά καμία φορά στον αιώνα;

 

TO ΓΡΑΜΜΑ Ε

Γρίφος 2

Τι αρχίζει από «Τ» τελειώνει σε «Ο» και έχει
εκατομμύρια γράμματα;

ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

 

Γρίφος 4

Είμαι κυνηγός αλλά δεν κρατάω τουφέκι. Απλώνω δίχτυα, αλλά δεν είμαι ψαράς. Τι είμαι;

Η ΑΡΑΧΝΗ

Γρίφος 6

Είμαι ελαφριά σαν πούπουλο, αλλά ακόμα και ο
πιο δυνατός άνθρωπος δεν μπορεί να με κρατήσει πάνω από 5 λεπτά. Τι είμαι;

 

Η ΑΝΑΠΝΟΗ

Γρίφος 8

Ποιο κτήριο έχει χιλιάδες ιστορίες;

 

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Σχέδια ζωγραφικής για εκτύπωση

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να την δείτε σε κανονικό μέγεθος.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να την δείτε σε κανονικό μέγεθος.

Η ΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να την δείτε σε κανονικό μέγεθος.

Η ΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να την δείτε σε κανονικό μέγεθος.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Κύριε, ὁ Θεός ἡμῶν, ἡ ἐλπίς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς˙
ὁ τῶν χειμαζομένων λιμήν, ῥύστης τε καί σωτήρ˙
ὁ μή ἐῶν ἡμᾶς πειρασθῆναι ὑπέρ ὅ δυνάμεθα˙
ὁ ποιῶν σύν τῷ πειρασμῷ καί τήν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ἡμᾶς ὑπενεγκεῖν.

Πρόσδεξαι πάντας ἡμᾶς προσπίπτοντας ἐν μετανοίᾳ τοῖς οἰκτιρμοῖς Σου.
Πολλαί γάρ θλίψεις καί ὠδῖναι εὗρον ἡμᾶς καί πικρίᾳ πολλῇ συνεχόμεθα,
ἀλλά μή παραδῷς ἡμᾶς εἰς τέλος ὁ τῶν Πατέρων Θεός.

Ἐπάκουσον τῆς δεήσεως ἡμῶν καί ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπό πάσης ἀσθενείας,
λοιμοῦ τε καί θλίψεως, ὅτι ἐπί σοί πεποίθαμεν τῷ ζῶντι Θεῷ.

Σόν γάρ ἐστι τό ἐλεεῖν καί σῴζειν ἡμᾶς ὁ Θεός ἡμῶν
καί σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι,
νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Κύριε, που είσαι ο Θεός μας, η ελπίδα όλου του κόσμου˙
το λιμάνι όσων βασανίζονται, 
ο λυτρωτής και σωτήρας˙ 
Εσύ που δεν επιτρέπεις να δοκιμαστούμε περισσότερο από όσο μπορούμε˙ 
Εσύ που μαζί με τον πειρασμό φέρνεις και το τέλος του πειρασμού, ώστε να μπορούμε να τον υποφέρουμε.


Δέξου με ευσπλαχνία όλους εμάς που γονατίζουμε μπροστά Σου μετανοημένοι.
Διότι πολλές θλίψεις και 
έντονοι πόνοι μάς βρήκανε και έχουμε γεμίσει με πολλή πίκρα, αλλά μη μας αφήσεις να χαθούμε, Θεέ των πατέρων μας.

Άκουσε προσεκτικά τις προσευχές μας και γλίτωσέ μας από κάθε ασθένεια, επιδημία και θλίψη, διότι έχουμε τις ελπίδες μας σε Εσένα, τον ζωντανό Θεό.

Διότι 
Εσύ μας ελεείς και μας σώζεις, Θεέ μας, και Εσένα δοξάζουμε, τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.